POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
www.malinowskidesign.pl

 1. Dla właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych jest sprawą najwyższej wagi i dokłada on wszelkich starań, aby powierzone dane osobowe użytkowników, były bezpieczne.
 2. Użytkownik strony internetowej to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przysługujące im prawa.
 4. Administrator Danych Osobowych stosuje rozwiązania techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
 5. Żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody. Udzielenie zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Pradera Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, Kordeckiego 19, 04-143, Warszawa., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 1132859004 ,REGON 146319139, KRS: 0000434741.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • prowadzenie i zarządzanie naszą Stroną, prezentowanie jej treści; publikowanie reklam i innych informacji promocyjnych i marketingowych; komunikacja
  i kontakty z klientami i dostawcami, a także potencjalnymi pracownikami lub współpracownikami, poprzez naszą Stronę.
 • Oferowanie Użytkownikom produktów i usług Administratora: prezentowanie Strony
  i innych usług; dostarczanie materiałów promocyjnych na prośbę Użytkowników; komunikacja związana z usługami Administratora.

Rodzaje danych osobowych

Administrator może pozyskiwać Dane Osobowe Użytkowników, takie jak: imię, firma, dane kontaktowe, w tym adres e-mail, numer telefonu. Administrator może pozyskać Dane Osobowe Użytkowników, w szczególności, w następujących przypadkach:

 • podania Danych Osobowych przez Użytkowników (np. kontakt mailowy, telefoniczny, przez formularz lub w jakikolwiek inny sposób).
 • pozyskania lub poproszenia Użytkowników o podanie Danych Osobowych Użytkowników, podczas wizyt Użytkowników na stronach Administratora lub używania jakichkolwiek funkcji lub zasobów dostępnych na lub poprzez Stronę. Kiedy Użytkownicy odwiedzają Stronę, urządzenia i przeglądarki Użytkowników mogą automatycznie udostępniać pewne informacje (takie jak typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze Stroną i inne informacje techniczne odnośnie komunikacji), niektóre z nich mogą stanowić Dane Osobowe. Podczas wizyty na Stronie żadne Dane Osobowe Użytkowników nie będą przechowywane przez Administratora, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody Użytkowników. Jednakże tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookies ułatwia korzystanie z naszej Strony. Z tej przyczyny Użytkownicy proszeni są o wyrażenie na to zgody. Udzielenie zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze Strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej Strony może być w pewnym stopniu ograniczona.

Kategorie Danych Osobowych Użytkowników Przetwarzanych przez Administratora może, w szczególności, zawierać:

 • Dane personalne takie jak imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail
 • Treści komunikatów: wszystkie komunikaty, zapytania, wypowiedzi, poglądy i przesłane przez Użytkowników lub za pośrednictwem Strony.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) OJ L 119, 4.5.2016, p.1-88, zwana dalej rozporządzeniem RODO.
 2. Administrator przetwarza dane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
 3. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jego brak uniemożliwia skontaktowanie się za pośrednictwem strony internetowej.

Prawa przysługujące użytkownikowi

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkowników zgody, Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku nieprawidłowego Przetwarzania Danych Osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do państwowego organu nadzorczego do spraw ochrony danych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z jednego lub więcej uprawnień lub zapytać o te uprawnienia lub jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Polityki lub o Przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników, prosimy o kontakt na adres malinowski[at]malinowskidesign.pl.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim

Administrator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników:

 • Organom administracji lub sądowym, na ich prośbę, w celu informowania o faktycznym lub podejrzewanym naruszeniu obowiązującego prawa;
 • Osobom przeprowadzającym audyty, prawnikom, agencjom PR, z uwzględnieniem obowiązku zachowania poufności wynikającego z umowy lub obciążającego te podmioty z mocy prawa;
 • Podmiotom trzecim przetwarzającym powierzone dane w imieniu Administratora niezależnie od miejsca ich siedziby, zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym punkcie III poniżej;
 • Jakiemukolwiek podmiotowi właściwemu do celów zapobiegania, śledztwa, wykrycia lub oskarżenia o czyny zabronione lub wykonania środków karnych, włączając zabezpieczanie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego;
 • Jakiemukolwiek podmiotowi przejmującemu, w wypadku sprzedaży lub przekazania jakiejkolwiek zorganizowanej części Administratora lub udziałów w kapitale zakładowym Administratora (włączając przypadek reorganizacji, rozwiązania lub likwidacji).

 

Pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Administrator może Przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników poprzez technologię Cookie, zgodnie z Polityką Cookies.

Dane kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki lub innych kwestii związanych
z Przetwarzaniem Danych Osobowych prosimy o kontakt na adres:malinowski[at]malinowskidesign.pl.